آشنایی با مرند 1


شهرباستانی مرند در گذرتاریخ با حضرت نوح سلام الله وخانواده اش، ارتباط تنگاتنگی یافته است. به نحوی که درتاریخ به شهرنوح نبی موصوف است و پرا که ده ها جهانگرد وباستانشناس اروپائی ، به نقل از نوشته های تورات ، مرندرا مدفن مادر ویا همسر وبعضی ها مرندرا مدفن خود حضرت نوح دانسته اند و وجه تسمیه مرند را از کلمه موروندا یعنی مادر آنجاست می دانند.
به هرحال باتوجه به اینکه مکان به گل نشستن کشتی نوح درگستره جغرافیایی آرارات ماکو- گمیچی مرند وکوههای نخجوان دانسته می شود، به نظر می رسد که رها کردن کبوترازکشتی وبرگشت آن باشاخه ای زیتون به دهن نیز دراین گستره رخ داده باشد لذا میتوان کبوتر این سمبل جهانی صلح را متعلق به منطقه مرند بزرگ دانست.
تاورنیهدرصفحه 54 سفرنامه خود؛نخجوان را مدفن حضرت نوح ومرند را مدفن مادر حضرت نوح دانسته است.
فردریچاردز مرندرا ازکلمه مادر آنجاست می داند.(مرند را مدفن مادرحضرت نوح می داند.)
بطلمیوس از مرند به نام ماندگار(آتشکده مانداگارنا) نام می برد ومرندرا یکی ازشهرهای آباد جهان می شمرد.
جمیلی کارری در1105 قمری مرندرا مدفن حضرت نوح نوشته است.ص18
موریس دوکوتز بوئه آلمانی در1817مرندرا مدفن همسر نوح دانسته است.ص95
وجه تسمیه مرند= مادوند(شهرمادها)= ماروند = مروند= مرند
ویا
موروندا= مادر آنجاست
بقیه وجه تسمیه ها مثل ماریانا دروغ است.
ونیز به علت وجودیکی از آتشکده‌های مهم شمالغرب  کشوری یعنی مانداگار ویا ماندگارنا؛ بعضی از جغرافیدانان ازمرند به نام ماندگار نام برده اند.

 

دیدگاهها ۰
لطفا قبل از طرح هر گونه پرسشی، سوال مورد نظر خود را در بخش سوالات متداول جستجو کنید.
طرح دیدگاه
CAPTCHA